Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Ο έχων ώτα ακουσάτω

Ταύτα μεν ούτω ίσθι, κρατείν δ’ ειθίζεο τώνδε, γαστρός μεν πρώτιστα και ύπνου, λαγνείης τε και θυμούΧρήματα δ’ άλλοτε μεν κτάσθαι φιλεί, άλλοτε ολέσθαι-όσα δε τύχαις βροτοί άλγε έχουσιν ην αν μοίραν έχης, ταύτην φέρε μηδ’ αγανάκτει… (ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ)