Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Μυστική Εγκύκλιος Αριθ. 2953 (Kλείστε την κερκόπορτα)


...Γνωρίζει ή Κυβέρνησης, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες καί τούς άλ­λους πείθοντες, ότι αί μυστικαί Έταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια είς τήν Πατρί­δα, ή τουλάχιστον Αιγίδα οπό τήν οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οί άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται νά άπολαύσωσιν εντός τής Πατρίδος των καί διά τής ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς καί τό πλέον τύχην, ό εστί χρήματα... Κύριοι, σάς δι­δάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί όξυδέρκειαν απαιτείται ή εκπληρώσας τής ακο­λούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας αξιωματικούς τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σάς φανερώσουν άν ανήκουν εις καμ­μίαν τών Μυστικών Εταιρειών ή όχι. Άν είναι τό πρώτον, θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι έάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τους πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν άσφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινός Εταιρείας, ό δεσμός ούτος διαλύεται καθήν στιγμήν ό τού νομίμου όρκου και πρός τήν Κυβέρνησιν, καί πρός τούς Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον καί είς όλους, όλας τάς απα­ραιτήτους ασφαλείας.
Άπό τοιαύτην άρχήν ορμώμενοι ευκό­λως θέλετε αποδείξει τό άσυμβίβαστον τών δύο όρκων, ήγουν τού ύπηρετείν τό Κράτος, καί ύπηρετείν μυστικήν Έταιρείαν, τής όποιας ό σκοπός είναι ώς έπί τό πλείστον άγνωστος είς τούς Εταίρους...

Έν Πόρω τη 8η Ίουνίου 1828 Ό Κυβερνήτης (Τ.Σ.) Ί. Ά.Καποδίστριας

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Hello thеre! Would you mind if I share your blog wіth my mуspасe gгoup?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

Feel free to visit my web blog ... Monolithic Rack

Ανώνυμος είπε...

Εσύ που γράφεις αγγλικά, αρβανίτικα ξέρεις; αν όχι την πάτησες...

Ανώνυμος είπε...

Salut ma petite ..., biensur que tu puisses dire a tes copines d' aller jouer ailleurs, s'il vous plait! (c' est ma reponse a ta proposition)

Ανώνυμος είπε...

Κατά καιρούς δημοσιεύονται μελέτες και κείμενα που σκοπό ἐχουν να αποδείξουν ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μασόνος.
Στο παρελθόν φέραμε στο φως και δημοσιεύσαμε δύο εγκυκλίους με τις οποίες καταδίκαζε την μασονία
.
Την Εγκύκλιο με αρ. 2953 που καταδικάζεται η μασονία και όλες οι μυστικές εταιρείες μπορείτε να την διαβάσετε στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.kapodistrias.info/dimosia-dioikisi/egiklios-2953

Κατόπιν ακολούθησε η Εγκύκλιος αρ. 4286 όπου έγινε νόμος του κράτους , την οποία μπορείτε να την δείτε εδώ
http://www.kapodistrias.info/dimosia-dioikisi/egiklios-4286

Συνεχίζοντας την έρευνα μας θα θέλαμε να παραθέσουμε απόσπασμα της επιστολής του Ιωάννου Καποδίστρια προς τον συμφοιτητή του και παλιό του φίλο κ. Βαρδαλάχο τό 1820 με την οποία αρνείται ότι είναι μασόνος. Μπορείτε να την διαβάσετε στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.kapodistrias.info/arthra/o-kapodistrias-arneitai-oti-einai-masonos

Καρζής Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Διαχειριστής της ιστοσελίδας
www.kapodistrias.info